Albert Einstein için arşiv

Science & Religion…İlim & Din…

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Bediüzzaman Said Nursi, DÜŞÜNDÜM, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , on 19/04/2016 by Semra Polat

s semras

ssemras2

“Science gave man the telegraph, electricity, diagnosis and cure for some diseases. Religion gave individuals spiritual tranquility and moral balance.

Science and religion are two real keys that we use to open the treasures of the universe. Man benefits from science but he lives with religion.”

(William James)

“Every formula that expresses a law of nature is a hymn that praises God.”

(Maria Mitchell)

“Everybody who is involved in science seriously, no matter in which branch, will read this writing on the door of the temple of science: “Believe!” Belief is a quality that a scientist cannot give up.”

(Max Planck)

“Belief in the Creator of the Universe is the strongest and noblest stimulating power of the scientific research.”

(Albert Einstein)

“The light of the conscience is religious sciences. The light of the mind is modern sciences. Reality manifests by the combination of the two. With those two wings, the student flies. When they are separated, the former gives birth to fanaticism and the second to deception and doubt.”

(Badiuzzaman)

“Science without religion is lame, religion without science is blind.”

(Albert Einstein)

“Science and religion do not deny each other; on the contrary, they complement each other. One of them is the light of the mind and the other the heart. Man does not consist of mind only or heart only. On the contrary, he owns both a mind and a heart. Science without religion may satisfy the mind but it definitely darkens the heart. And religion without science illuminates the spirit and the heart but it leaves the mind in the darkness.

Therefore, the advantage and benefit of man does not depend on being occupied with science only as it is today nor being occupied with religion only as it was in the Middle Age. It depends on being occupied with both.”

(Ali Fuad Başgil)

“The scientists who study the beings that Allah created understand His greatness better than other people.”

(Fakhraddin Razi)

ssemras2

“İlim, insanlığa, telgrafı, elektriği, teşhisi ve bir takım hastalıkları tedavi çarelerini verdi. Din de ferdlerde ruhî sükûneti ve ahlâkî muvazeneyi te`min eder. İlim ve din, kâinatın hazinelerini açmak için kullandığımız hakikî iki anahtardır. İnsan ilimden istifade eder, fakat din ile yaşar.” (William James)

“Bir tabiat kanununu ifade eden her formül, Allah`ı öven bir İlâhîdir.” (Maria Mitchell)

“Hangi sahada olursa olsun, ilimle ciddî şekilde meşgul olan herkes, ilim mâbedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: “İmân et!” İman, ilim adamının vazgeçemiyeceği bir vasıftır.”
(Max Planck)

“Kâinatın Yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asîl muharrik gücüdür.” (Albert Einstein)

“Vicdanın ziyası ulûm-u diniyyedir (dinî ilimlerdir). Aklın nuru fünûn-u medeniyyedir (modern fenlerdir). İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervâz eder (uçar). İftirak ettikleri (ayrıldıkları) vakit, birincisinde taassub; ikincisinde hîle, şübhe tevellüd eder.” (Bediüzzaman)

“Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır.” (Albert Einstein)

“İlim ile din, birbirini nefyetmez (inkâr etmez), bil`akis tamamlar. Çünkü bunlardan biri aklın, diğeri gönlün (kalbin) ışığıdır. Ve insan ne yalnız akıldan, ne de gönülden ibarettir. Fakat hem akıl, hem de gönül sahibi bir varlıktır. Dinsiz ilim belki aklı tatmîn eder, fakat muhakkak ki gönlü karartır. Nitekim ilimsiz din de ruhu ve gönlü ışıtır, fakat aklı karanlıkta bırakır. Binaenaleyh, insanlığın hayrı ve faydası, ne bugün olduğu gibi yalnız ilme bağlanmaktır, ne de orta zamanlarda olduğu gibi yalnız dine sarılmaktır. Fakat her ikisine birden sahip olmaktır.” (Ali Fuad Başgil)

“Allahu Teâlâ`nın mahlûklarını inceleyen fen adamları, O`nun büyüklüğünü herkesten iyi anlarlar.” (Fahreddin-i Razî)

ssemras2

Yesterday, Today, and Tomorrow & Gestern, Heute und Morgen & Dün,Bugün ve Yarın !

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, ÇOCUKLUK KIRINTILARI, DÜŞÜNDÜM, Haberler ve politika, HAYAT, KADIN VE AİLE, Müzik, Mevlana Celaleddin-i Rumi, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, SEN, BEN,O, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İSTANBUL with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 22/12/2014 by Semra Polat

sem,worlds,
33

If you want to be sad, live in the past. If you want to be anxious, live in the future. If you want to be peaceful, live in the now.

Üzgün olmak istiyorsanız geçmişte yaşayın. Endişeli olmak istiyorsanız gelecekte yaşayın.Huzurlu olmak istiyorsanız şimdi’de yaşayın.

-Karen Salmansohn

The world is three days: As for yesterday it has vanished along with all that was in it. As for tomorrow you may never see it. As for today, it is yours, so work on it.”

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarın geleceği belli değil. Öyle ise bugünün kıymetini bil.

– Hasan Al-Basri

Everything about yesterday has gone with yesterday. Today, it is needed to say new things.

Dün , dün ile geçti gitti,bugün yeni bir şeyler söylemek lazım !

– Rumi

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Dünü öğren, bugünü yaşa, yarını umut et ve sürekli sorgula.

– Albert Einstein

The result of my life is no more than three words: I was raw, I became cooked, I was burnt.

Üç sözden fazla değil , Tüm ömrüm şu üç söz , Hamdım, piştim, yandım.

– Rumi.

33

%d blogcu bunu beğendi: