Vakt-i şerif, CUMA, ahir ve akibet,yaklaşan KURBAN hayrola ….Vakit dua vaktidir!!!

Allah’ın size olan lütfu ve O’nun katındakiler,
Sahip olduklarınızdan, elinizin altındakilerden,
Mallarınızdan ya da durmasından korktuğunuz ticaretinizden
Daha sevimli gelmedikçe
Gerçekten imana erişebilmiş olabilir misiniz?

Allah dileseydi ki O’nun dilemesi her şeyin üstündedir,
Tüm kalp sahiplerine iman verirdi.

Şüphesiz ki, Allah hanginizin
Daha güzel amel edeceğini
Belirlemek için sizi imtihan etmektedir.

Yarabbi,
Böyle bir imtihan içinde
Yapacağımız yanlışlardan sana sığınırız.
Her canlı gibi Sen’in yardımına muhtacız.
Bizleri doğrularla amel edebilen,
Salih kullarından eyle!

(AMİN)
 
Vakt-i şerif, CUMA, ahir ve akibet,yaklaşan KURBAN hayrola ….
Reklamlar

Bir Yanıt to “Vakt-i şerif, CUMA, ahir ve akibet,yaklaşan KURBAN hayrola ….Vakit dua vaktidir!!!”

  1. sevgi Says:

    Ri­ya ve uc­ba sevk e­der… 
    İmam-ı Ga­za­li haz­ret­le­ri bu­yu­ru­yor ki: Şey­tan, iba­det et­me­ye ma­ni ola­maz­sa ri­yâ­ya yön­len­di­rir. Her­kes gör­sün de, be­ğen­sin, der. Bu­na ce­vap ola­rak, ken­di­ne fay­da ve za­rar ver­mek, kim­se­nin elin­de de­ğil­dir. Baş­ka­la­rı­na ise, hiç ve­re­mez­ler. Böy­le olan kim­se­ler­den bir şey bek­le­mek abes olur, bâ­tıl olur. Fay­da ve za­rar ve­ren an­cak Al­la­hü te­âlâ­dır. Yal­nız onun gör­me­si, ba­na ye­ti­şir, de­me­li­dir.Şey­tan, ay­rı­ca in­sa­nı uc­ba, ya­nî ibâ­det­le­ri­ni be­ğen­me­ye sevk eder. Se­nin gi­bi akıl­lı, uya­nık kim­se var mı? Bu za­man­da, her­kes gaf­let uy­ku­sun­da iken, sen ibâ­det ya­pı­yor­sun, der. Bu­na kar­şı­lık, bu akıl ve ze­kâ ben­den de­ğil­dir. Rab­bi­min ih­sâ­nı­dır. Onun ih­sâ­nı ol­ma­sa, ibâ­det ya­pa­mam de­me­li­dir.Şey­tan, ibâ­det­le­ri­ni giz­li yap. Al­la­hü teâ­lâ, se­nin sev­gi­ni ve şe­re­fi­ni in­san­la­rın kal­bi­ne yer­leş­ti­rir, di­ye­rek giz­li ri­yâ­ya dü­şür­mek is­ter. Bu­na kar­şı­lık, ben Al­la­hü te­âlâ­nın ku­lu­yum. O, be­nim sa­hi­bim­dir. İbâ­de­ti­mi is­ter­se be­ğe­nir, is­ter­se red­de­der. İn­san­la­ra bil­di­rip bil­dir­me­me­si­ne ka­rı­şa­mam, de­me­li­dir.Şey­tân in­sa­nı kan­dı­rıp, din­den uzak­laş­tır­mak için, “İbâ­det yap­ma­ya ne lü­zûm var? İn­san­la­rın îmân­lı mı îmân­sız mı öle­cek­le­ri ezel­de tak­dîr edil­miş­tir. Îmân­lı öle­cek olan, ibâ­de­ti terk edin­ce, af­fe­di­lir, Cen­ne­te gi­der. Ezel­de kâ­fir ola­rak öle­ce­ği ya­zı­lan, ne ka­dar ibâ­det ya­par­sa yap­sın, fay­da­sı ol­maz, mu­hak­kak Ce­hen­ne­me gi­der. O hâl­de, ken­di­ni bo­şu­na yor­ma! Ra­ha­tı­na bak!” der.Bu­na ce­vap ola­rak, “Ben ku­lum, ku­lun va­zî­fe­si, sa­hi­bi­nin em­ri­ni yap­mak­tır. Rab­bim her şe­yi bi­lir ve di­le­di­ği­ni ya­par. Di­le­di­ği­ne ha­yır, di­le­di­ği­ne şer ve­rir. Kim­se­de, O’na su­âl sor­mak hak­kı yok­tur. Ezel­de âsî isem, Rab­bi­me itâ’at et­miş ola­rak Ce­hen­ne­me gir­me­yi, âsî ola­rak gir­me­ye ter­cih ede­rim. Bun­dan baş­ka, Al­la­hü teâ­lâ, ibâ­det eden­le­ri Cen­ne­te so­ka­ca­ğı­nı, ibâ­det et­me­yen­le­re Ce­hen­nem­de azâb ya­pa­ca­ğı­nı va­det­miş­tir. Al­la­hü teâ­lâ va­din­de sâ­dık­tır. Va­din­den dön­mez” de­me­li­dir.Al­la­hü teâ­lâ, in­sa­nın ih­ti­yâ­rî ha­re­ke­ti­ni ya­rat­mak için, in­sa­nın irâ­de­si­ni se­bep kıl­mış­tır. Bu şart ol­ma­sa da ya­ra­tır. Fa­kat bu şart ile, bu se­bep ile ya­rat­ma­sı âde­ti­dir.Al­la­hü te­âlâ­nın ezel­de bil­me­si ve di­le­me­si ve levh-ül-mah­fû­za yaz­ma­sı da, in­san­la­rı mec­bûr et­mek ol­maz. Al­la­hü teâ­lâ ezel­de di­le­di­ği için, levh-ül-mah­fû­za yaz­mış­tır. Ku­lun ya­pa­ca­ğı­nı bil­di­ği için, ya­pıl­ma­sı­nı irâ­de et­miş­tir.Mehmet OruçALLAH C.C. razı olsun meleğim inş herkes hayattakı hayr ve güzel olan hedefine ulaşır ..cuman mubarek duaların kabul olsun gültanesi rahman olana emanet ol inş..s.a.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: