Science & Religion…İlim & Din…

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), Bediüzzaman Said Nursi, DÜŞÜNDÜM, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , on 19/04/2016 by Semra Polat

s semras

ssemras2

“Science gave man the telegraph, electricity, diagnosis and cure for some diseases. Religion gave individuals spiritual tranquility and moral balance.

Science and religion are two real keys that we use to open the treasures of the universe. Man benefits from science but he lives with religion.”

(William James)

“Every formula that expresses a law of nature is a hymn that praises God.”

(Maria Mitchell)

“Everybody who is involved in science seriously, no matter in which branch, will read this writing on the door of the temple of science: “Believe!” Belief is a quality that a scientist cannot give up.”

(Max Planck)

“Belief in the Creator of the Universe is the strongest and noblest stimulating power of the scientific research.”

(Albert Einstein)

“The light of the conscience is religious sciences. The light of the mind is modern sciences. Reality manifests by the combination of the two. With those two wings, the student flies. When they are separated, the former gives birth to fanaticism and the second to deception and doubt.”

(Badiuzzaman)

“Science without religion is lame, religion without science is blind.”

(Albert Einstein)

“Science and religion do not deny each other; on the contrary, they complement each other. One of them is the light of the mind and the other the heart. Man does not consist of mind only or heart only. On the contrary, he owns both a mind and a heart. Science without religion may satisfy the mind but it definitely darkens the heart. And religion without science illuminates the spirit and the heart but it leaves the mind in the darkness.

Therefore, the advantage and benefit of man does not depend on being occupied with science only as it is today nor being occupied with religion only as it was in the Middle Age. It depends on being occupied with both.”

(Ali Fuad Başgil)

“The scientists who study the beings that Allah created understand His greatness better than other people.”

(Fakhraddin Razi)

ssemras2

“İlim, insanlığa, telgrafı, elektriği, teşhisi ve bir takım hastalıkları tedavi çarelerini verdi. Din de ferdlerde ruhî sükûneti ve ahlâkî muvazeneyi te`min eder. İlim ve din, kâinatın hazinelerini açmak için kullandığımız hakikî iki anahtardır. İnsan ilimden istifade eder, fakat din ile yaşar.” (William James)

“Bir tabiat kanununu ifade eden her formül, Allah`ı öven bir İlâhîdir.” (Maria Mitchell)

“Hangi sahada olursa olsun, ilimle ciddî şekilde meşgul olan herkes, ilim mâbedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: “İmân et!” İman, ilim adamının vazgeçemiyeceği bir vasıftır.”
(Max Planck)

“Kâinatın Yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asîl muharrik gücüdür.” (Albert Einstein)

“Vicdanın ziyası ulûm-u diniyyedir (dinî ilimlerdir). Aklın nuru fünûn-u medeniyyedir (modern fenlerdir). İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervâz eder (uçar). İftirak ettikleri (ayrıldıkları) vakit, birincisinde taassub; ikincisinde hîle, şübhe tevellüd eder.” (Bediüzzaman)

“Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır.” (Albert Einstein)

“İlim ile din, birbirini nefyetmez (inkâr etmez), bil`akis tamamlar. Çünkü bunlardan biri aklın, diğeri gönlün (kalbin) ışığıdır. Ve insan ne yalnız akıldan, ne de gönülden ibarettir. Fakat hem akıl, hem de gönül sahibi bir varlıktır. Dinsiz ilim belki aklı tatmîn eder, fakat muhakkak ki gönlü karartır. Nitekim ilimsiz din de ruhu ve gönlü ışıtır, fakat aklı karanlıkta bırakır. Binaenaleyh, insanlığın hayrı ve faydası, ne bugün olduğu gibi yalnız ilme bağlanmaktır, ne de orta zamanlarda olduğu gibi yalnız dine sarılmaktır. Fakat her ikisine birden sahip olmaktır.” (Ali Fuad Başgil)

“Allahu Teâlâ`nın mahlûklarını inceleyen fen adamları, O`nun büyüklüğünü herkesten iyi anlarlar.” (Fahreddin-i Razî)

ssemras2

Be the flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it” – Onu koparan elde kokusunu bırakan çiçek gibi ol” – Ali Ibn Abu Talib

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , on 11/04/2016 by Semra Polat

semra ıst

The fools speaks out of ignorance the wise man admits he does not know and listens. Ask yourself which of them are you?

Aptallar cehaletlerinden dolayı çok konuşurlarmış; hikmet sahipleri ise herşeyi bilmediklerini kabul ederek, dinlerlermiş. Sor kendine sen hangisisin?

Dr. Salman Al-Oadah

semras ist

Mother, Madre, Mère, Mutter, Mãe, Μητέρα, Mama, Mor, майка, Moeder, 母亲, мат,Ibu,Ummi,.أمي. Anne ღ ღ

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İNŞİRAH, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 05/04/2016 by Semra Polat

 

sss

semras world mom 1

My mother is everywhere…
In the perfume of a rose,
The eyes of a tiger,
The pages of a book,
The food that we partake,
The whistling wind of the desert,
The blazing gems of sunset,
The crystal light of full moon,
The opal veils of sunshine.

~~ Grace Seton-Thompson

Annem her yerde…
Bir gül kokusunda,
Bir kaplanın gözlerinde,
Bir kitabın sayfalarında,
Yediğimiz yemekte,
çölün fırtınasında,
Günbatımının pırıldayan cevherinde,
Dolunayın kristal ışığında,
Gün doğumunun tüllerinde .

~~ Grace Seton-Thompson

semras world mom 1

Use your voice for kindness, your ears for compassion, your hands for charity, your mind for truth, and your Heart for Love ♥

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), AŞK, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , , , on 04/04/2016 by Semra Polat

semrasss

Maybe one day you will realize that whatever you ran behind in this world was worthless. And maybe that one day will be too late.

Death is enough as an Admonition.

Belki bir gün, bu fani alemde ardından koştuğumuz herşeyin değersiz olduğunu anlayacağız. Ve belki o bir gün artık çok geç olacak.

Nasihat olarak ölüm yeter.

semrassss

“Use your voice for kindness, your ears for compassion, your hands for charity, your mind for truth, and your Heart for Love.”

” Sesinizi iyilik için, kulaklarınızı merhamet için, ellerinizi hayır için, zihninizi hakikat ve kalbinizi Sevgi için kullanın.”

If I remained silent, and you remained silent, then who will teach the ignorant?…Eğer ben sessiz kalırsam ve sen sessız kalırsan, o zaman cahillere kim öğretecek?… – Ibn Taymiyyah

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, İNŞİRAH, İSLAM, İSTANBUL with tags , , , , , , on 25/03/2016 by Semra Polat

semras44

Knowledge is the tree, and working is its fruit; and though you studied a hundred years and assembled a thousand books, you would not be prepared for the mercy of Allah the Exalted except by working.

İlim ağaçtır ve meyveleri çalışmaktır, Şayet sen yüz sene ilim okusan ve bin kitap yazsan, bilginle amel etmedikçe Allah’ın rahmetine hak kazanamazsın.

Al-Ghazali

A word of advice to anyone who wants to change the world…Dünyayı değiştirmek isteyen herkese benden bir tavsiye…Omar Suleiman

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), DÜŞÜNDÜM, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, İSLAM with tags , , , , , , , , , , , on 19/03/2016 by Semra Polat

semras21

semras-plt1A word of advice to anyone who wants to change the world:

Your family’s right upon you is greater than all other 7 billion members of the worlds population combined. The admiration of a million people pales in comparison to the smile you put on the face a parent, spouse, or child. They will carry your name and legacy in this world, and testify for or against you on the day of judgment. If you want them to remember you tomorrow, you have to be there for them today. So change the world and do your best to care for everyone, but don’t let your positive influence exclude the people who need you most.

semras-14-

Dünyayı değiştirmek isteyen herkese benden bir tavsiye:

Ailenin senin üzerindeki hakları, toplam dünya nüfusunun 7 milyar üyesinin hepsinden daha fazladır. Anne babanızın, eşinizin ya da çocuğunuzun yüzünü güldürmenizle kıyaslandığında, bir milyon insanın takdiri dahi sönük kalır. Onlar bu dünyada senin ismini ve mirasını taşıyacaklar ve hesap gününde de senin lehine ya da aleyhine şahitlik edecekler. Eğer gelecekte seni hatırlamalarını istiyorsan bugün onların yanında olmalısın. Bu yüzden dünyayı değiştir ve herkesi sevmek adına elinden gelenin en iyisini yap fakat sana en çok ihtiyacı olan insanları pozitif etkinden mahrum bırakma.

semras-plt1

An Arab poet said…Bir Arap şairi şöyle demiş..

Posted in Allah (Jalla Jalaluhu), DÜŞÜNDÜM, HAYAT, SEMRA'NIN DÜNYASI & SEMRA'S WORLD !, The articles in English & stories, Şiirler & poetry, İSLAM with tags , , , , , on 15/03/2016 by Semra Polat

semras.

semgif3

“How often do we ask Allah when we become afflicted? But when our troubles leave us, we forget Him, when in the ocean, we invoke Him to save our ship, when we return safely to land, we disobey Him, we fly in the sky in safety and comfort, and we don’t fall because our protector is Allah.”

-Don’t be Sad

semgif3

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 20.592 takipçiye katılın